S jakými druhy zajištění se můžete setkat na Srovnávači dluhopisů

Profilový obrázek autora Redakce Srovnávače
Komentovat
S jakými druhy zajištění se můžete setkat na Srovnávači dluhopisů

Zajištění korporátních dluhopisů snižuje riziko. Když chce emitent zajistit dluhopis přímo, může k zastavení nabídnout výrobní zařízení, stroje nebo například vybavení kanceláří, tedy movitý majetek. Zvolit může i zajištění pozemky či budovami, tedy nemovitostmi. Právě zajištění nemovitostmi preferují věřitelé nejvíce. Mají zde totiž největší pravděpodobnost, že peníze v případě problémů získají zpět. Pojďme se podívat na jednotlivé druhy zajištění, se kterými se u dluhopisových emisí setkáte nejčastěji.

Zajištění nemovitým majetkem společnosti

Zajištění emise dluhopisů nemovitým majetkem je jedním z nejžádanějších a nejoblíbenějších způsobů zajištění. V případě problémů se splácením emise jsou investoři uspokojeni z peněz získaných z prodeje nemovitosti, která byla v zástavě emise.

I když je emise zajištěna nemovitostí, mohou se investoři setkat s tzv. tržním rizikem. To je spojeno s možným poklesem hodnoty zástavy. Proto ani zajištění nemovitostí nemusí investici ochránit ze 100 %. Bezpečnější je tedy zajištění investice, kdy hodnota nemovitosti sahá alespoň do výše 130 % hodnoty emise dluhopisů.

Takováto „přezajištěná“ emise je považována za jednu z nejbezpečnějších investic, i když v případě problémů může samotný proces vypořádání investorů trvat roky.

Nemovitosti mohou být do zástavy umístěny v různém pořadí. Vždy je nejlepší být první v pořadí, kdy se nároky uspokojují jako první před ostatními pohledávkami ostatních věřitelů zajištěnými zástavním právem druhým v pořadí.

zajisteni nemovitostmi.png

Ručitelské prohlášení

Naproti tomu ručitelské prohlášení je smluvní dokument, v němž se ručitel emitentovi zavazuje k tomu, že v případě prodlení emitenta s placením bude ručitel hradit za něj. Pokud se platby zpozdí, investor má možnost písemně vyzvat ručitele k nápravě.

Ručitelské prohlášení je nejčastější formou zajištění, se kterou se můžete u emise dluhopisů setkat. Z našich dat vidíme, že se jedná o nejčastější formu zajištění.

zajisteni rucitelske prohlaseni.png

Ručitelem obyčejně bývá osoba, která má k emitentovi užší vztah, např.  majitel, jeden ze společníků apod. Může jít i o právnickou osobu, jako je mateřská společnost. I zde je však možné narazit na problémy při uspokojování investorů. Ručitel totiž sám o sobě nemusí být schopen závazky zaplatit.

Agent pro zajištění

Agentem pro zajištění je právnická či fyzická osoba, která ochraňuje práva věřitelů. Je to osoba, která za investory vykonává práva ze zajištění dluhopisů v momentě, kdy emitent není schopen dostát svým závazkům.

Agent pro zajištění zajistí realizaci zástavního práva, a to postupem uvedeným v emisních podmínkách a smlouvě uzavřené s agentem pro zajištění, tj. např. zajistí prodej předmětu zajištění a následně rozdělí získaný výtěžek mezi investory.

V případě, že emitent není schopný splácet, sám agent realizuje zajištění a splacení pohledávek. Typicky například pomocí zástavního práva k nemovitosti, pokud bylo zřízeno, kdy po odečtení vlastních nákladů zbývající částkou pokryje pohledávky investorů.“ popisuje Vladimír Pikora.

zajisteni agent.png

Notářský zápis

Notářský zápis je dokument, který dává svolení k přímé vykonatelnosti neboli exekuci. Pokud tedy dlužník neplní své závazky, na základě notářského zápisu lze pohledávky vymáhat rovnou v exekuci.

V takovém případě má Agent pro zajištění vůči emitentovi vykonatelnou pohledávku a může zahájit úkony ve prospěch investorů okamžitě, aniž by bylo nutné čekat na soudní rozhodnutí. Notářský zápis tedy zásadním způsobem zjednodušuje vymáhání finančních prostředků od emitenta v případě, kdy není schopen dostát svým závazkům.

zajisteni notarsky zapis.png

Jak je na tom trh z hlediska zajištění?

Z 1 094 firemních dluhopisů nalezených k únoru 2023 v Česku jich je zajištěno pouze 186, tedy 17 %. Nejčastěji používanými způsoby zajištění jsou ručitelská prohlášení (157), agenti pro zajištění (48) a movitý majetek (30). Celých 83 % dluhopisů je ovšem nezajištěných a v tomto směru potenciálně rizikových. Ze 186 zajištěných korporátních dluhopisů na českém trhu je v současné době 30 (16 %) zajištěno movitým majetkem a 21 (11 %) majetkem nemovitým. Aktualizace čísel k roku 2024 se připravuje.

Zpět na všechny články
Novinky ze světa dluhopisů

Přihlaste se k našemu newsletteru a získávejte užitečné informace od ekonoma a finančního analytika
Ing. Vladimíra Pikory, Ph.D.

Proč Srovnávač dluhopisů

 • Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů

  Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů

 • Porovnání podle výnosu nebo zajištění

  Porovnání podle výnosu nebo zajištění

 • Vše v kostce pro laiky i zkušené

  Vše v kostce pro laiky i zkušené

 • Bez poplatků pro investory

  Bez poplatků pro investory

Napsali o nás

Czech Crunch
Finloard
Finmag
Seznam Zprávy
Peníze.cz

Neváhejte a napište nám

V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny

Klub investorů a traderů s.r.o. Vinohradská 2396/184 130 00 PRAHA 3 - Vinohrady IČ: 241 61 179 Společnost vedená pod spisovou značkou C 184304 u Městského soudu v Praze

Provozovatelem Srovnávače je společnost Klub investorů a traderů s.r.o., IČO 24161179, sídlem Vinohradská 2396/184, 130 00, Praha 3 (dále jen „Společnost“). Společnost v rámci Srovnávače uveřejňuje a srovnává informace o dluhopisech, které jsou veřejně dostupné nebo které emitenti těchto dluhopisů sami Společnosti sdělí. Uveřejnění dluhopisu emitenta na Srovnávači nelze v žádném případě vykládat jako investiční doporučení ke koupi dluhopisu, ani jakékoliv hodnocením finančního stavu emitenta, predikcí budoucího vývoje činnosti emitenta či hodnocení vhodnosti či výhodnosti investice pro konkrétního zájemce o dluhopis. Společnost důrazně doporučuje uživatelům, aby informace o emitentech a dluhopisech považovali pouze za informativní a aby veškeré inzerované emitenty a dluhopisy důkladně prověřili, např. za asistence nezávislých odborných investičních, ekonomických či právních poradců. Společnost nenese odpovědnost za jejich správnost, přesnost, úplnost a zákonnost. Na základě objektivních informací Společnost přiděluje jednotlivým dluhopisům skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Dle této metodiky je na základě dosaženého skóre dluhopis zařazen do rizikové kategorie dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Společnost postupuje při vyhodnocení skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky s maximální možnou péči, přesto však neodpovídá za výsledek provedeného hodnocení. Výsledek provedeného hodnocení není v žádném případě investičním doporučením ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“). Metodika dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky není závazným právním předpisem a Společnost není ratingovou agenturou. Společnost pouze dle této metodiky vyhodnocuje veřejně dostupné dluhopisy a usnadňuje orientaci uživatelům Srovnávače. Společnost tak upozorňuje všechny uživatele, že neposkytuje investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ani zprostředkování této investiční služby, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů či umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, ani žádnou jinou investiční službu ve smyslu ZPKT a nezastává ani žádnou další roli dle tohoto zákona (burza cenných papírů, organizátor regulovaného trhu, provozovatel mnohostranného obchodního systému apod.). Každý uživatel Srovnávače je povinen se seznámit s podmínkami užívání Srovnávače. Každý investor do korporátních dluhopisů si musí být vědom toho, že investice do dluhopisů sebou nese též riziko ztráty investovaných prostředků a riziko nedosažení zisku. Jakýkoliv historický výnos není zárukou výnosů budoucích, ty závisí především na budoucím vývoji emitenta a jeho podnikání. V souvislosti s tímto rizikem Společnost doporučuje, aby se každý uživatel Srovnávače seznámil se sdělením České národní banky, které je určeno pro investory do korporátních dluhopisů: https://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/desatero_investor_podnik_dluhopisy.html .