Srovnávač dluhopisů je nyní na nové doméně

Co je to skóring podle MFČR

Scorecard korporátních dluhopisů 2.0 od Ministerstva financí.

Scorecard korporátních dluhopisů 2.0 publikuje Ministerstvo financí České republiky. Hlavním účelem skóringu je poskytnutí retailovým investorům, kteří nejsou příliš zkušení v podobné formě investování, jednoduchý a rychlý nástroj pro počáteční posouzení dluhopisů.

Skóre je vypočítáno z 20 faktorů podle pokynů Ministerstva financí ČR. Čím vyšší skóre, tím menší riziko a naopak. Zatímco firemní dluhopisy běžně dosahují skóre 0 - 15 bodů, skóre 15,5 - 19 mají státní dluhopisy.

Vyhledat dluhopis

Hodnocení podle Scorecardu korporátních dluhopisů na Srovnávači dluhopisů

Při hledání informací jsme postupovali tak, jak by měl postupovat každý investor. Prohlédli jsme detailně webové stránky firmy a stránky věnované emisi dluhopisů, čerpali jsme z finančních výkazů a oficiálních informací o emisi včetně informací od Centrálního depozitáře cenných papírů. Pokud jsme na webech emitentů nenašli finanční ukazatele, snažili jsme se je dohledat ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin.

Při stanovení skóre rizikovosti jsme použili kalkulačku skóre podle pokynů Ministerstva financí ČR. Kromě přesného skóre jsme na Srovnávači k jednotlivým dluhopisům přiřadili také typ investora, míru rizika a pravděpodobnost, že emitent dostojí svým závazkům, a to podle 5 níže uvedených kategorií (definovaných ve Scorecard Ministerstva financí České republiky.):

Největším nalezeným prohřeškem emitentů, který vyplynul při stanovení skóre v kalkulačce je nezveřejňování aktuálních, neúplných nebo vůbec žádných finančních výsledků a dalších důležitých informací na jejich webech, kde se věnují detailům emise nebo alespoň na oficiálních webech jako justice.cz ve sbírce listin (rozvaha, účetní uzávěrka).

SKÓRE 0-3,5

Velmi spekulativní investice s vysokým rizikem. Očekává se zhoršení podmínek nebo bankrot dlužníka a jeho neschopnost splatit své závazky. Takovou investici by měl zvažovat jen velmi zkušený a dynamický investor.

SKÓRE 4-7,5

Spekulativní investice spojená s vyšším rizikem. Společnost v budoucnu může čelit nepříznivým vlivům a neschopnosti dostát svým závazkům. V případě investice by měl investor společnost velmi dobře znát.

SKÓRE 8-11,5

Středně konzervativní investice spojená se středně vysokým rizikem. Společnost pravděpodobně bude schopná dostát svým závazkům, splácet výnosy a následně nominální hodnotu dluhopisu.

SKÓRE 12-15,5

Stále relativně konzervativní investice s lehkou náchylností na nepříznivé podmínky. Existuje zde stále poměrně vysoká pravděpodobnost výplat výnosů a splacení nominální hodnoty dluhopisu.

SKÓRE 16-19

Poměrně konzervativní investice s nízkým rizikem, ovšem za cenu nižšího výnosu. Existuje zde vysoká pravděpodobnost výplat výnosů a splacení nominální hodnoty dluhopisu.

Zajištění je u skóringu 
podle MFČR opomíjené

V systému Scorecard MF ČR je řada faktorů pro lepší pochopení zjednodušena.

Při důkladném a komplexním prověřování emitenta a emise hraje roli mnohem více faktorů. Obezřetný investor by měl zvážit také formu a výši zajištění, realizovatelnost podnikatelského záměru, účel vydání dluhopisu, pověst firmy, kvalitu managementu, dříve úspěšně splacené dluhopisy a podobně. To vše dohromady jsou signály, které mohou samotné skóre u zvažované investice do dluhopisu převážit nebo právě naopak.

U startupových společností systém Scorecard MF ČR nepřihlíží k finanční kondici mateřských či sesterských společností, což startupové společnosti předem diskvalifikuje. Je proto vhodné se vždy dále informovat.

10 varovných signálů 


Ty by vás měly od investice odradit.

Ministerstvo financí ČR doporučuje, kromě porovnání dosaženého skóre rizikovosti, věnovat navíc pozornost i dalším 10 základním varovným signálům, které mohou indikovat zhoršenou schopnost emitenta, tedy firmy vydávající dluhopisy, dostát svým závazkům. Jsou to následující oblasti:

Detailní informace ke skóringu MF ČR naleznete zde.

 • 1. Nedostupné webové stránky emitenta.
 • 2. Časté změny ve vedení společnosti.
 • 3. Nedostupnost finančních výkazů.
 • 4. Silně negativní zprávy v médiích.
 • 5. Distributoři / aranžéři nepodléhají dohledu ČNB.
 • 6. Rostoucí zadluženost.
 • 7. Klesající tržby.
 • 8. Výrok auditora není „bez výhrad“.
 • 9. Klesající nebo záporná EBITDA.
 • 10. Záporné provozní cash flow.

Všeobecné doporučení od ČNB


Určeno pro laiky i zkušené investory.

Další doporučení ohledně investice do firemních dluhopisů sestavila Česká národní banka pod názvem Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů, zde je jejich stručný přehled:

Detailní informace ke skóringu MF ČR naleznete zde.

 • 1. Vyhodnoťte si rizika.
 • 2. Diverzifikujte své portfolio.
 • 3. Rostoucí výnos = rostoucí riziko.
 • 4. Riziko finančních potíží emitenta.
 • 5. Tento typ investice není pojištěn!
 • 6. Seznamte se s emisními podmínkami.
 • 7. Role ČNB jako orgánu dohledu nad finančním trhem.
 • 8. Získejte co nejvíce informací o bonitě emitenta.
 • 9. Nepodceňujte riziko nesplacení jistiny.
 • 10. Vyhodnoťte, zde je daná investice právě pro vás vhodná.

Zařazení státních dluhopisů do skóringu

Jak jsme pracovali se státními dluhopisy.

Státní dluhopisy ČR jsme zařadili do nejméně rizikové kategorie a přidělili mu skóre 16, což se nejvíce blíží aktuálnímu ratingu úvěrové spolehlivosti České republiky Aa3 do ratingové agentury Moody's. Víme, že jsme použili stupnici pro skóring korporátních dluhopisů, která pro hodnocení státních dluhopisů není určena. Cílem bylo ukázat jejich minimální rizikovost v porovnání s ostatními dluhopisy dostupnými na trhu.

Pro emitenty

Služby Srovnávače dluhopisů pro emitenty.

Emitenti se na nás mohou kdykoliv obrátit, pokud je třeba vstupní data aktualizovat. Následně provedeme přeskórování a úpravu všech dalších informací.

Jak dosáhnout na vyšší skóre?

Nejčastějším prohřeškem emitentů, který vyplynul při stanovení skóre podle Scorecard MF ČR, je nezveřejňování aktuálních, finančních výkazů (rozvaha, účetní uzávěrka) a dalších důležitých informací ani na webových stránkách emitentů ani ve sbírce listin obchodního rejstříku.

Emitenti se na nás mohou kdykoliv obrátit, pokud je třeba vstupní data aktualizovat. Následně provedeme přeskórování a úpravu všech dalších informací. V případě zájmu o změny nás kontaktujte zde.

Proč Srovnávač dluhopisů

 • Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů

  Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů

 • Porovnání podle výnosu nebo zajištění

  Porovnání podle výnosu nebo zajištění

 • Vše v kostce pro laiky i zkušené

  Vše v kostce pro laiky i zkušené

 • Bez poplatků pro investory

  Bez poplatků pro investory

Napsali o nás

Czech Crunch
Finloard
Finmag
Seznam Zprávy
Peníze.cz

Neváhejte a napište nám

V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny

Klub investorů a traderů s.r.o. Vinohradská 2396/184 130 00 PRAHA 3 - Vinohrady IČ: 241 61 179 Společnost vedená pod spisovou značkou C 184304 u Městského soudu v Praze

Provozovatelem Srovnávače je společnost Klub investorů a traderů s.r.o., IČO 24161179, sídlem Vinohradská 2396/184, 130 00, Praha 3 (dále jen „Společnost“). Společnost v rámci Srovnávače uveřejňuje a srovnává informace o dluhopisech, které jsou veřejně dostupné nebo které emitenti těchto dluhopisů sami Společnosti sdělí. Uveřejnění dluhopisu emitenta na Srovnávači nelze v žádném případě vykládat jako investiční doporučení ke koupi dluhopisu, ani jakékoliv hodnocením finančního stavu emitenta, predikcí budoucího vývoje činnosti emitenta či hodnocení vhodnosti či výhodnosti investice pro konkrétního zájemce o dluhopis. Společnost důrazně doporučuje uživatelům, aby informace o emitentech a dluhopisech považovali pouze za informativní a aby veškeré inzerované emitenty a dluhopisy důkladně prověřili, např. za asistence nezávislých odborných investičních, ekonomických či právních poradců. Společnost nenese odpovědnost za jejich správnost, přesnost, úplnost a zákonnost. Na základě objektivních informací Společnost přiděluje jednotlivým dluhopisům skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Dle této metodiky je na základě dosaženého skóre dluhopis zařazen do rizikové kategorie dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Společnost postupuje při vyhodnocení skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky s maximální možnou péči, přesto však neodpovídá za výsledek provedeného hodnocení. Výsledek provedeného hodnocení není v žádném případě investičním doporučením ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“). Metodika dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky není závazným právním předpisem a Společnost není ratingovou agenturou. Společnost pouze dle této metodiky vyhodnocuje veřejně dostupné dluhopisy a usnadňuje orientaci uživatelům Srovnávače. Společnost tak upozorňuje všechny uživatele, že neposkytuje investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ani zprostředkování této investiční služby, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů či umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, ani žádnou jinou investiční službu ve smyslu ZPKT a nezastává ani žádnou další roli dle tohoto zákona (burza cenných papírů, organizátor regulovaného trhu, provozovatel mnohostranného obchodního systému apod.). Každý uživatel Srovnávače je povinen se seznámit s podmínkami užívání Srovnávače. Každý investor do korporátních dluhopisů si musí být vědom toho, že investice do dluhopisů sebou nese též riziko ztráty investovaných prostředků a riziko nedosažení zisku. Jakýkoliv historický výnos není zárukou výnosů budoucích, ty závisí především na budoucím vývoji emitenta a jeho podnikání. V souvislosti s tímto rizikem Společnost doporučuje, aby se každý uživatel Srovnávače seznámil se sdělením České národní banky, které je určeno pro investory do korporátních dluhopisů: https://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/desatero_investor_podnik_dluhopisy.html .