Informace o zpracování osobních údajů

Na tomto místě naleznete informace o tom, jakým způsobem a v jakém rozsahu zpracováváme osobní údaje, pro jaké účely osobní údaje zpracováváme, z jakého zdroje je získáváme, komu je předáváme a po jakou dobu je uchováváme. Naleznete zde také informace o Vašich právech v souvislosti s ochranou osobních údajů.

Správce osobních údajů

My, společnost Klub investorů a traderů s.r.o. se sídlem Vinohradská 2396/184, 130 00, Praha 3, IČO: 24161179, (dále jen „my“), jsme správcem osobních údajů. Naše kontaktní údaje naleznete zde.

Jakožto správce stanovujeme účely, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Právní tituly pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme za účelem a v souvislosti s inzercí dluhopisů a předáním kontaktních údajů mezi inzerenty dluhopisů (emitenty) a zájemci o úpis nebo koupi dluhopisů na základě následujících právních titulů:

 • Plnění smlouvy uzavřené s Vámi nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy  na Vaši žádost (zejména předání údajů od zájemce o úpis nebo koupi dluhopisů inzerentovi dluhopisu, zveřejnění informací o inzerentovi a nabízených dluhopisech);

 • Ochrana našich oprávněných zájmů (zejména splnění smluvních povinností vůči našim klientům či obchodním partnerům, nabízení našich služeb prostřednictvím e-mailu, zasílání newsletteru, zlepšování námi poskytovaných služeb, sledování chování na webu a vymáhání našich právních nároků);

 • Plnění právních povinností (zejména povinností ve smyslu občanského zákoníku, účetních a daňových předpisů);

 • Souhlas (zasílání newsletterů a nabídky služeb členy skupiny CFG a obchodními partnery, uchování údajů v databázi v případě, že není dán jiný právní titul). Přehled našich obchodních partnerů a společností náležejících do skupiny CFG naleznete na našich webových stránkách.

Zpracovávané osobní údaje a účel, pro který jsou zpracovávány

Zpracováváme především osobní údaje zájemců a inzerentů, které nám sami poskytnout. Dále také zpracováváme údaje našich obchodních partnerů a dodavatelů, návštěvníků našich internetových stránek, zaměstnanců a dalších osob, pokud jsou jejich osobní údaje nezbytné pro poskytování našich služeb nebo ochranu našich oprávněných zájmů.

Účet

Osobní údaje

Poskytnutí inzertní plochy inzerentovi

 • identifikační a kontaktní údaje inzerenta (jméno, příjmení, datum narození/IČ, sídlo, místo podnikání, e-mail a telefonní číslo)

 • údaje o inzerovaných dluhopisech

Předání údajů mezi inzerentem a zájemcem

 • identifikační a kontaktní údaje zájemce (jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo)

 • další údaje poskytnuté zájemcem pro předání inzerentovi týkající se dluhopisů

Plnění právních povinností

 • identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo)

Zlepšování a nabídka našich služeb

 • identifikační a kontaktní údaje inzerentů a zájemců (jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo)

 • údaje o žádostech zájemců, kterými jsou zejména údaje o dluhopisech, o které projevíte zájem a údaje o zamýšlené investici

Zasílání newsletteru

 • e-mail, případně jméno a příjmení

Způsob zpracování a doba, po kterou osobní údaje uchováváme

Osobní údaje zpracováváme manuálně, ale i v elektronických informačních systémech, které ovšem podléhají stálé a přísné fyzické, technické i procedurální kontrole. Vždy je ovšem zpracováváme pouze pro účel, pro který byly tyto údaje získány.

Osobní údaje uchováváme po celou dobu, po kterou Vám poskytujeme své služby. Uchováváme je však i dále, a to s ohledem na zákonné povinnosti, a to např. archivační povinnost či povinnosti vyplývající z účetních zákonů.

Pokud zpracováváme osobní údaje výhradně pro účely ochrany oprávněného zájmu, uchováváme je jen pouze po dobu existence tohoto oprávněného zájmu.

Osobní údaje, které zpracováváme na základě uděleného souhlasu, uchováváme po dobu platnosti tohoto souhlasu.

Osobní údaje zájemců o dluhopisy

Osobní údaje zájemců předáváme inzerentům, o jejichž dluhopisy projevili zájemci zájem. Osobní údaje, které nám poskytnete jako zájemce o dluhopisy uchováváme po dobu 5 let od okamžiku jejich poskytnutí za účelem předání těchto údajů inzerentovi a dále za účelem ochrany našich oprávněných zájmů (zejména nabízení našich služeb prostřednictvím e-mailu a telefonického hovoru). Zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy.

Osobní údaje inzerentů

Osobní údaje inzerentů zpracováváme za účelem poskytnutí inzertní plochy inzerentům. Osobní údaje inzerentů uchováváme po dobu trvání našeho smluvního vztahu a následně po dobu 5 let od jeho skončení.

Osobní údaje návštěvníků našich internetových stránek

Abychom zlepšovali naše služby a mohli Vám poskytnout personalizovanou nabídku služeb, zpracováváme údaje o Vašem chování na webu dluhopisomat.cz. Pomocí souborů cookies získáváme informace, na základě kterých pro Vás budeme moci web v budoucnu vylepšit, dále informace pro vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy, přičemž pro tento účel můžeme z Vašeho chování na webu získávat další odvozené údaje a k tomuto účelu je použít. Pomocí těchto údajů pro Vás zajišťujeme přizpůsobenou nabídku a cílené reklamy. Tyto údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, kterým je zlepšování kvality služeb, a uchováváme je po dobu 5 let.

Osobní údaje žadatelů o newsletter

Pokud nás požádáte o zasílání newsletteru, budeme za tímto účelem zpracovávat Vaši e-mailovou adresu, zasílání newsletteru můžete kdykoliv odmítnout (odhlásit se). Osobní údaje za účelem zasílání newsletteru uchováváme po dobu 5 let.

Uchování osobních údajů po delší dobu

Po delší dobu uchováváme osobní údaje pouze, pokud vznikne potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění našich práv a povinností. Osobní údaje získané za účelem plnění právních povinností zpracováváme a uchováváme po přiměřenou dobu, nejméně po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy (zejména účetními a daňovými předpisy).

Osoby odpovědné za zpracování a předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme především my jakožto správce. Jejich zpracováním však můžeme pověřit i další osoby. Pokud někoho dalšího pověříme výkonem určité činnosti tvořící součást našich služeb, může při ní docházet ke zpracování příslušných osobních údajů. Takto pověřené osoby se stávají zpracovatelem osobních údajů. Zpracovatel je oprávněn nakládat s údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které jsme ho pověřili. V takovém případě není pro účely výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován Váš souhlas, neboť takové zpracování umožňuje přímo právní předpis.

Vaše osobní údaje tedy předáváme zpracovatelům a dále pak osobám, pokud je to nezbytné pro ochranu našich práv a právem chráněných zájmů v rozsahu nezbytném pro uplatnění našich nároků, případně osobám námi pověřenými k plnění našich smluvních a zákonných povinností, včetně realizace práv ze smluvních vztahů (např. účetním, poskytovatelům IT služeb, advokátům). Osobní údaje zájemců o dluhopisy předáváme jim vybraným inzerentům. S Vaším souhlasem se zpracováním osobních údajů nám zároveň dáváte souhlas s tím, že Vaše osobní údaje můžeme předávat v rámci skupiny CFG a našim obchodním partnerům za účelem nabídky jejich služeb.

Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány mlčenlivostí a jsou řádně proškoleny.

Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí mimo EU.

Vaše práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte práva, která vyplývají z právních předpisů a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

 • Právo na přístup k osobním údajům

Toto právo znamená, že od nás máte právo získat informace o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná, jakým způsobem, za jakým účelem a v jakém rozsahu je zpracováváme, případně kde jsme je získali a komu je předáváme. Za její opakované poskytnutí však můžeme účtovat poplatek odpovídající nákladům na zpracování a poskytnutí informace.

 • Právo na přenositelnost

Právo na přenositelnost osobních údajů Vám dává možnost získat osobní údaje, které jste nám poskytli, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, abychom je předali my.

 • Právo na revizi rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování

V současné době neprovádíme žádné automatizované rozhodování. Pokud bychom ho v rámci snah o zkvalitnění a zrychlení poskytovaných služeb zavedli a Vy byste s tímto rozhodnutím nesouhlasili, mohli byste takové rozhodnutí zpochybnit, vyjádřit se k němu a požádat nás o jeho přezkum.

 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili nebo doplnili.

 • Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo nás požádat o to, abychom vymazali Vaše osobní údaje. V případě, že tak učiníte a my k osobní údajům, o jejichž výmaz žádáte, nemáme žádný jiný titul kromě Vašeho souhlasu, Vaše osobní údaje vymažeme. Vaše osobní údaje také vymažeme, pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu (pokud neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování na naší straně), nebo pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Vaše osobní údaje však nemohou být vymazány, pokud je zpracování Vašich osobních údajů i nadále nezbytné pro splnění našich právních povinností, účely archivace ve veřejném zájmu, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů

V případě, že požádáte o omezení zpracování, Vaše osobní údaje po omezenou dobu znepřístupníme, dočasně odstraníme, uchováme anebo provedeme jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.

 • Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování, které je založeno na našich oprávněných zájmech správce, oprávněných zájmech třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Po vznesení námitky bude zpracování osobních údajů ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

 • Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Jestliže nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu lze učinit v písemné formě doručením listinného odvolání na adresu naší společnosti, tj. na adresu Vinohradská 2396/184, Vinohrady, 130 00 Praha 3, nebo v elektronické formě na e-mailovou adresu  info@dluhopisomat.cz. Po odvolání souhlasu ukončíme zpracování osobních údajů, k nimž nemáme jiný právní titul než Váš souhlas. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů do okamžiku odvolání souhlasu.

 • Právo podat námitku

V případě, že si nepřejete, abychom pokračovali ve zpracování, které provádíme na základě ochrany našeho oprávněného zájmu, můžete uplatnit tzv. námitku. To je možné udělat několika způsoby:

 • pokud již nechcete, abychom Vám telefonovali, v rámci hovoru nám to prosím sdělte; a

 • námitku lze zaslat na naše kontakty zde.

Námitka by měla být odůvodněna. Mělo by z ní být zřejmé, proč se domníváte, že dané zpracování nepříznivě zasahuje do Vašeho soukromí nebo ochrany Vašich práv a právem chráněných zájmů. Následně vyhodnotíme, zda-li je ochrana našeho oprávněného zájmu nebo třetích osob stále silnější než dopad na Vás.

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely přímého marketingu, přestaneme na základě Vaší námitky Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího.

 • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, uoou.cz, nebo u jiného příslušného dozorového úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností stanovených GDPR (zejména dozorového úřadu v členském státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k domnělému porušení).

Se svými právy a případnými dotazy k ochraně osobních údajů se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailu na info@srovnvacdluhopisu.cz nebo dalších kontaktních údajů, které naleznete zde.

Proč Srovnávač dluhopisů

 • Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů

  Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů

 • Porovnání podle výnosu nebo zajištění

  Porovnání podle výnosu nebo zajištění

 • Vše v kostce pro laiky i zkušené

  Vše v kostce pro laiky i zkušené

 • Bez poplatků pro investory

  Bez poplatků pro investory

Napsali o nás

Czech Crunch
Finloard
Finmag
Seznam Zprávy
Peníze.cz

Neváhejte a napište nám

V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny

Klub investorů a traderů s.r.o. Vinohradská 2396/184 130 00 PRAHA 3 - Vinohrady IČ: 241 61 179 Společnost vedená pod spisovou značkou C 184304 u Městského soudu v Praze

Provozovatelem Srovnávače je společnost Klub investorů a traderů s.r.o., IČO 24161179, sídlem Vinohradská 2396/184, 130 00, Praha 3 (dále jen „Společnost“). Společnost v rámci Srovnávače uveřejňuje a srovnává informace o dluhopisech, které jsou veřejně dostupné nebo které emitenti těchto dluhopisů sami Společnosti sdělí. Uveřejnění dluhopisu emitenta na Srovnávači nelze v žádném případě vykládat jako investiční doporučení ke koupi dluhopisu, ani jakékoliv hodnocením finančního stavu emitenta, predikcí budoucího vývoje činnosti emitenta či hodnocení vhodnosti či výhodnosti investice pro konkrétního zájemce o dluhopis. Společnost důrazně doporučuje uživatelům, aby informace o emitentech a dluhopisech považovali pouze za informativní a aby veškeré inzerované emitenty a dluhopisy důkladně prověřili, např. za asistence nezávislých odborných investičních, ekonomických či právních poradců. Společnost nenese odpovědnost za jejich správnost, přesnost, úplnost a zákonnost. Na základě objektivních informací Společnost přiděluje jednotlivým dluhopisům skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Dle této metodiky je na základě dosaženého skóre dluhopis zařazen do rizikové kategorie dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Společnost postupuje při vyhodnocení skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky s maximální možnou péči, přesto však neodpovídá za výsledek provedeného hodnocení. Výsledek provedeného hodnocení není v žádném případě investičním doporučením ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“). Metodika dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky není závazným právním předpisem a Společnost není ratingovou agenturou. Společnost pouze dle této metodiky vyhodnocuje veřejně dostupné dluhopisy a usnadňuje orientaci uživatelům Srovnávače. Společnost tak upozorňuje všechny uživatele, že neposkytuje investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ani zprostředkování této investiční služby, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů či umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, ani žádnou jinou investiční službu ve smyslu ZPKT a nezastává ani žádnou další roli dle tohoto zákona (burza cenných papírů, organizátor regulovaného trhu, provozovatel mnohostranného obchodního systému apod.). Každý uživatel Srovnávače je povinen se seznámit s podmínkami užívání Srovnávače. Každý investor do korporátních dluhopisů si musí být vědom toho, že investice do dluhopisů sebou nese též riziko ztráty investovaných prostředků a riziko nedosažení zisku. Jakýkoliv historický výnos není zárukou výnosů budoucích, ty závisí především na budoucím vývoji emitenta a jeho podnikání. V souvislosti s tímto rizikem Společnost doporučuje, aby se každý uživatel Srovnávače seznámil se sdělením České národní banky, které je určeno pro investory do korporátních dluhopisů: https://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/desatero_investor_podnik_dluhopisy.html .