Srovnávač dluhopisů je nyní na nové doméně

Podmínky užívání portálu srovnavacdluhopisu.cz/ (dále jen „Podmínky užívání“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Provozovatel Srovnávače (dále jen „Srovnávač“) je společnost Klub investorů a traderů s.r.o., IČ: 24161179, sídlem Vinohradská 2396/184, 130 00, Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 184304 (dále jen „Provozovatel“).

1.2. Provozovatel neposkytuje žádnou svojí činností na Srovnávači ani jinde investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ani zprostředkování této investiční služby, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů či umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, ani žádnou jinou investiční službu ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dál jen „ZPKT“) a nezastává ani žádnou další roli dle tohoto zákona (burza cenných papírů, organizátor regulovaného trhu, provozovatel mnohostranného obchodního systému apod.) a ani neposkytuje služby skupinového financování dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937. Provozovatel není ratingovou agenturou a přiřazené riziko dluhopisu není ratingem.

1.3. Uzavírání smlouvy mezi uživatelem Srovnávače, který má zájem o konkrétní dluhopis, a jeho emitentem probíhá pouze mezi tímto zájemcem a emitentem, tj. bez jakékoliv účasti Provozovatele. Vyjma vztahu založeného užíváním Srovnávače uživatelem anebo vztahem mezi Provozovatelem a emitentem ve smyslu odst.2.4. těchto Podmínek užívání, případně vztahem mezi uživatelem IS a Provozovatelem dle odst. 4.2. těchto Podmínek užívání, Provozovatel není stranou žádných smluvních vztahů s uživateli Srovnávače anebo emitenty a neodpovídá tak za plnění vzájemných povinností mezi uživatelem a emitentem.

1.4. Provozovatel upozorňuje, že k vyplnění objednávkového formuláře k objednání dluhopisu emitenta dochází po přesměrování na webovou stránku emitenta, tj. přímo na webové stránce emitenta, nikoliv na Srovnávači Provozovatele.

1.5. Provozovatel upozorňuje, že jakékoliv informativní či reklamní sdělení na Srovnávači nemůže být vykládáno jako investiční doporučení ke koupi dluhopisu, ani jakékoliv hodnocením finančního stavu emitenta, predikce budoucího vývoje činnosti emitenta či hodnocení vhodnosti či výhodnosti investice pro konkrétního zájemce o dluhopis. Provozovatel důrazně doporučuje uživatelům Srovnávače, aby informace o emitentech a dluhopisech na Srovnávači považovali pouze za informativní a aby veškeré emitenty a dluhopisy uveřejněné na Srovnávači důkladně prověřili, např. za asistence nezávislých odborných investičních, ekonomických či právních poradců.

1.6. Každý investor do korporátních dluhopisů si musí být vědom toho, že taková investice sebou nese též riziko ztráty investovaných prostředků a riziko nedosažení zisku. Jakýkoliv historický výnos není zárukou výnosů budoucích, ty závisí především na budoucím vývoji emitenta a jeho podnikání. V souvislosti s tímto rizikem Provozovatel doporučuje, aby se každý uživatel platformy seznámil se sdělením České národní banky, které je určeno pro investory do korporátních dluhopisů:

https://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/desatero_investor_podn
ik_dluhopisy.html

II. PRAVIDLA SROVNÁVÁNÍ DLUHOPISŮ

2.1. Na Srovnávači jsou uveřejňovány a srovnávány informace o dluhopisech, které jsou veřejně dostupné nebo které emitenti těchto dluhopisů sami Provozovateli sdělí, případně které registrovaní emitenti (ve smyslu odst. 2.5. těchto Podmínek užívání) v rámci základního pole u jimi spravované emise sami editovali. Provozovatel nenese odpovědnost za jejich správnost, přesnost, úplnost a zákonnost. Na základě těchto objektivních informací Provozovatel přiděluje jednotlivým dluhopisům skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Dle této metodiky je na základě dosaženého skóre dluhopis zařazen do rizikové kategorie dle Scorecardu korporátních dluhopisů2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky.

2.2. Provozovatel postupuje při vyhodnocení skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky s maximální možnou péči, přesto však neodpovídá za výsledek provedeného hodnocení. Výsledek provedeného hodnocení není v žádném případě investičním doporučením ve smyslu ZPKT. Metodika dle Scorecardu korporátních dluhopisů2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky není závazným právním předpisem, Provozovatel pouze dle této metodiky vyhodnocuje veřejně dostupné dluhopisy a usnadňuje orientaci uživatelům Srovnávače. Provozovatel důrazně doporučuje všem uživatelům postupovat dle čl.1.5. a1.6. těchto Podmínek užívání.

2.3. Emitenti dluhopisů zařazených do Srovnávače, není-li dále uvedeno jinak, nejsou ve smluvním vztahu s Provozovatelem. Emitent dluhopisu zařazeného do Srovnávače má možnost bezplatně kontaktovat Provozovatele s žádostí o přidání dluhopisu či doplnění neúplných informací.

2.4. Emitent dluhopisu má možnost uzavřít s Provozovatelem smlouvu o poskytovaní marketingových služeb (dále jen „Smlouva“), na jejímž základě bude za úplatu v rámci Srovnávače zvýhodněn, a to dle obsahu dané Smlouvy, jak detailně uvedeno níže.

2.5. Zájemce o uzavření Smlouvy je nejprve povinen provést registraci. Registrace se provádí vytvořením účtu, přičemž pro jeho založení je potřeba uvést emailovou adresu, zvolit si heslo, uvést emitenta za kterého bude daná emise spravována a dát souhlas s těmito Podmínkami užívání a Informacemi o zpracování osobních údajů. Poté bude tomuto zájemci na uvedenou emailovou adresu zaslán email s ověřovacím kódem. Po ověření emailové adresy bude zájemci zpřístupněn jeho účet. Následně bude zájemce pracovníkem Provozovatele vyzván k doložení oprávněnosti jednat za emitenta a ověří svou totožnost. Totožnost bude ověřena na základě fotografie průkazu totožnosti, která bude Provozovateli zaslána na jeho emailovou adresu a současně bude se zájemcem učiněn krátký videohovor. Po této registraci je zájemci umožněno uzavřít Smlouvu. Současně je mu umožněno editovat základní pole u jím spravované emise.

2.6. Provozovatel v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1150 ze dne 20. června 2019 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb (dále také „Nařízení“) s cílem zvýšit transparentnost fungování Srovnávače sděluje níže uvedená pravidla a detaily fungování Srovnávače. Do působnosti tohoto Nařízení spadají pouze vztahy s emitenty, kteří uzavřeli s Provozovatelem Smlouvu.

2.7. Pořadí jednotlivých dluhopisů zobrazených ve Srovnávači je určeno dle uživatelem zvolených parametrů jako např. úroková sazba, hodnota skóringu dle metodiky Ministerstva financí České republiky, splatnost atd. Emitentům je umožněno na základě Smlouvy uzavřené s Provozovatelem získat zvýhodnění ve formě:
(a) zvýraznění zápisu dluhopisu a umístění dluhopisu v horních pozicích Srovnávače;
(b) služby předání kontaktu, který zájemce o dluhopis uvede na Srovnávači a Provozovatel předá tento kontakt emitentovi (čl.1.3 těchto Podmínek užívání);
(c) možnosti přidat k dluhopisu vlastní obsah emitenta; nebo
(d) možnosti umístit na Srovnávači reklamní banner.

2.8. Detailní popis všech aktuálních marketingových služeb, včetně ceny těchto služeb, bude uveden na Srovnávači. Výše uvedená zvýhodnění jsou emitentům poskytována vždy na základě Smlouvy a za úplatu.

2.9. Provozovatel si vyhrazuje právo zcela nebo zčásti pozastavit, ukončit nebo jakkoli jinak omezit poskytování služby na základě Smlouvy emitentovi v případě, že:
(a) emitent je v prodlení splněním svých povinností z dluhopisu nebo není pravděpodobně sto dostát svým závazkům, které mu z emitovaných dluhopisů plynou;
(b) emitent je v úpadku či hrozícím úpadku; nebo
(c) emitent Provozovateli poskytne nepravdivé, nepřesné, zavádějící či nezákonné informace; Provozovatel upozorňuje, že výše uvedené není povinen jakkoliv prověřovat.

2.10. Provozovatel v rámci Srovnávače dluhopisů nenabízí vlastní dluhopisy, atak ani neuplatňuje rozdílné zacházení mezi dluhopisy vlastními a dluhopisy jiných emitentů v rámci jejich porovnání. Rozdílné zacházení je založeno vždy pouze na základě smlouvy, a to způsoby uvedenými výše.

2.11. O změnách těchto podmínek informuje Provozovatel prostřednictvím Srovnávače.

2.12. Pokud Provozovatel nesjedná s emitentem písemně jinak, Smlouva s emitentem se uzavírá vždy na dobu určitou v délce trvání jednoho měsíce. Smlouva je uzavřena ve chvíli, kdy emitent uhradí cenu služby dle obsahu dané smlouvy Provozovateli. V případě včasné úhrady platby za následující měsíc se Smlouva prodlouží automaticky o jeden následující měsíc. Emitent i Provozovatel jsou oprávněni smlouvu ukončit v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Tímto není dotčen čl.2.8 Podmínek užívání.

III. PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ SROVNÁVAČE

3.1. Uživatel se zavazuje užívat Srovnávač v souladu správními předpisy a těmito Podmínkami užívání. Uživatel Srovnávače zejména prohlašuje, že činností uživatele prostřednictvím Srovnávače nedochází k legalizaci výnosů z trestné činnosti ani k financování terorismu ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

3.2. Uživatel je povinen při vyplnění kontaktních údajů na Srovnávači, při editování základního pole u jím spravované emise a při vyplnění objednávkového formuláře na stránkách emitenta uvádět jen přesné, pravdivé a úplné údaje o své osobě, případně o osobě, za kterou jedná, a o svých majetkových poměrech; to platí také pro zadání e-mailové adresy uživatele pro účely registrace anebo zasílaní obchodního sdělení Provozovatelem. Uživatel odesláním údajů prostřednictvím formuláře či registrace potvrzuje jejich pravdivost a úplnost a také to, že si je vědom následků vyplývajících z uvedení nepravdivých údajů, a dále potvrzuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele a jeho obchodních partnerů.

IV. SLUŽBY INVESTORSKÉ SEKCE (dále jen „IS“)

4.1. V rámci IS jsou uživateli dostupné tyto funkcionality:

(a) Portfolio – shrnutí veškerých dluhopisů vlastněných uživatelem;

(b) Výplaty – přehledy minulých a budoucích výplat výnosů a jistin dluhopisu;

(c) Aktuality – zajímavé změny a novinky týkající se dluhopisů uživatele;

(d) Upozornění – okamžité upozornění na událost, která se týká dluhopisů uživatele a je významného charakteru (např. nevyplacené výnosy či jistiny dluhopisů, bylo proti emitentovi zahájeno insolvenční řízení atd.).

4.2. Uživatel je povinen před užíváním IS provést registraci. Registrace se provádí vytvořením účtu, přičemž pro jeho založení je potřeba uvést emailovou adresu, zvolit si heslo a dát souhlas s těmito Podmínkami užívání a Informacemi o zpracování osobních údajů. Poté bude uživateli IS na uvedenou emailovou adresu zaslán email s ověřovacím kódem. Po ověření emailové adresy bude uživateli zpřístupněn jeho účet do IS.

4.2. Uživatel IS může Provozovatele požádat o synchronizaci jím vlastněných dluhopisů do IS, a to za předpokladu, že bude uživatelem IS Provozovateli udělen výslovný souhlas, aby Provozovatel oslovil své obchodní partnery s dotazem, zdali uživatel IS není vlastníkem jimi vydaných dluhopisů. Synchronizace pak spočívá v tom, že po dotázání se jednotlivých emitentů Provozovatelem se souhlasem uživatele IS, budou tyto dluhopisy zadány do IS k účtu uživatele.

4.3. V případě, že uživatel IS požádá Provozovatele o zasílání informativních nabídek týkajících se dluhopisů, které jsou přizpůsobeny portfoliu uživatele, je Provozovatel oprávněn uživateli tyto informativní nabídky na jiné dluhopisy zasílat. Informativní nabídka vázající se k dluhopisovému portfoliu uživatele, kterou Provozovatel učinil na základě výslovné žádosti uživatele, není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 NOZ, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 NOZ, a jejím přijetím nevzniká mezi Provozovatelem a uživatelem IS závazkový vztah.

V. PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ INVESTORSKÉ SEKCE

5.1. Uživatel IS se zavazuje užívat IS v souladu s právními předpisy a těmito Podmínkami užívání.

5.2. Uživatel je povinen při vyplnění kontaktních údajů na IS i při vyplnění jiných údajů na IS vyplňovat jen přesné, pravdivé a úplné údaje o své osobě a o svých majetkových poměrech; to platí také pro zadání e-mailové adresy uživatele pro účely zasílaní obchodního sdělení Provozovatelem. Uživatel odesláním údajů prostřednictvím formuláře potvrzuje jejich pravdivost a úplnost a také to, že si je vědom následků vyplývajících z uvedení nepravdivých údajů, a dále potvrzuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele a jeho obchodních partnerů.

VI. VÝHRADY PROVOZOVATELE

6.1. Uživatel používá Srovnávač na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu či újmu, která vznikla v důsledku užití či nemožnosti užití Srovnávače.

6.2. Provozovatel neručí za to, že přístup na Srovnávač nebude přerušen ani za to, že Srovnávač bude bez závad či bude zcela bezpečný. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené přerušením provozu Srovnávače, či jeho poruchou nebo počítačovými a jinými viry.

6.3. Provozovatel neodpovídá za to, že emitent uveřejněný na Srovnávači nesplní své závazky z dluhopisu.

6.4. Provozovatel si vyhrazuje právo zcela nebo zčásti pozastavit, ukončit nebo jakkoli jinak omezit přístup na Srovnávač uživateli v případě, že:

(a) uživatel užívá Srovnávač v rozporu s Podmínkami užívání anebo právními předpisy;

(b) uživatel užíváním Srovnávače sleduje nepoctivý záměr.

VII. OCHRANA PROVOZOVATELE

7.1. Veškerý obsah na Srovnávači vztahující se k Provozovateli (především loga, texty a tyto Podmínky užívání) je ve vlastnictví Provozovatele a je tedy chráněn jeho autorským právem. Tento obsah nemůže být použit, měněn, kopírován nebo rozmnožován k jakémukoli účelu bez souhlasu Provozovatele.

7.2. V případě zásahu do autorského práva Provozovatele je Provozovatel oprávněn se domáhat, aby bylo od těchto zásahů upuštěno a zároveň, aby mu byla nahrazena škoda tímto jednáním způsobená.

VIII. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Správcem osobních údajů uváděných uživatelem na Srovnávači je Provozovatel. Provozovatel plní svou informační povinnost dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zveřejněním informací v záložce „Informace o zpracování osobních údajů“, které jsou dostupné na Srovnávači.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Tyto Podmínky užívání nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na Srovnávači.

9.2. Uživatel užíváním Srovnávače souhlasí s těmito Podmínkami užívání.

Proč Srovnávač dluhopisů

 • Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů

  Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů

 • Porovnání podle výnosu nebo zajištění

  Porovnání podle výnosu nebo zajištění

 • Vše v kostce pro laiky i zkušené

  Vše v kostce pro laiky i zkušené

 • Bez poplatků pro investory

  Bez poplatků pro investory

Napsali o nás

Czech Crunch
Finloard
Finmag
Seznam Zprávy
Peníze.cz

Neváhejte a napište nám

V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny

Klub investorů a traderů s.r.o. Vinohradská 2396/184 130 00 PRAHA 3 - Vinohrady IČ: 241 61 179 Společnost vedená pod spisovou značkou C 184304 u Městského soudu v Praze

Provozovatelem Srovnávače je společnost Klub investorů a traderů s.r.o., IČO 24161179, sídlem Vinohradská 2396/184, 130 00, Praha 3 (dále jen „Společnost“). Společnost v rámci Srovnávače uveřejňuje a srovnává informace o dluhopisech, které jsou veřejně dostupné nebo které emitenti těchto dluhopisů sami Společnosti sdělí. Uveřejnění dluhopisu emitenta na Srovnávači nelze v žádném případě vykládat jako investiční doporučení ke koupi dluhopisu, ani jakékoliv hodnocením finančního stavu emitenta, predikcí budoucího vývoje činnosti emitenta či hodnocení vhodnosti či výhodnosti investice pro konkrétního zájemce o dluhopis. Společnost důrazně doporučuje uživatelům, aby informace o emitentech a dluhopisech považovali pouze za informativní a aby veškeré inzerované emitenty a dluhopisy důkladně prověřili, např. za asistence nezávislých odborných investičních, ekonomických či právních poradců. Společnost nenese odpovědnost za jejich správnost, přesnost, úplnost a zákonnost. Na základě objektivních informací Společnost přiděluje jednotlivým dluhopisům skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Dle této metodiky je na základě dosaženého skóre dluhopis zařazen do rizikové kategorie dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Společnost postupuje při vyhodnocení skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky s maximální možnou péči, přesto však neodpovídá za výsledek provedeného hodnocení. Výsledek provedeného hodnocení není v žádném případě investičním doporučením ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“). Metodika dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky není závazným právním předpisem a Společnost není ratingovou agenturou. Společnost pouze dle této metodiky vyhodnocuje veřejně dostupné dluhopisy a usnadňuje orientaci uživatelům Srovnávače. Společnost tak upozorňuje všechny uživatele, že neposkytuje investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ani zprostředkování této investiční služby, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů či umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, ani žádnou jinou investiční službu ve smyslu ZPKT a nezastává ani žádnou další roli dle tohoto zákona (burza cenných papírů, organizátor regulovaného trhu, provozovatel mnohostranného obchodního systému apod.). Každý uživatel Srovnávače je povinen se seznámit s podmínkami užívání Srovnávače. Každý investor do korporátních dluhopisů si musí být vědom toho, že investice do dluhopisů sebou nese též riziko ztráty investovaných prostředků a riziko nedosažení zisku. Jakýkoliv historický výnos není zárukou výnosů budoucích, ty závisí především na budoucím vývoji emitenta a jeho podnikání. V souvislosti s tímto rizikem Společnost doporučuje, aby se každý uživatel Srovnávače seznámil se sdělením České národní banky, které je určeno pro investory do korporátních dluhopisů: https://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/desatero_investor_podnik_dluhopisy.html .